top of page

PODROČJA DELA

Pridobljena znanja in izkušnje nam omogočajo, da zagotavljamo strankam celovito pravno svetovanje in podporo predvsem na naslednjih področjih dela:

korporacijsko
KORPORACIJSKO IN GOSPODARSKO PRAVO

Korporacijsko pravo in transakcije sta ključna elementa v modernem poslovnem svetu. Korporacijski odvetniki naše družbe nudijo strankam pravno in poslovno znanje, ki je nujno potrebno za uspešno in učinkovito upravljanje podjetij. Zagotavljamo praktično, ustvarjalno in inovativno pravno svetovanje glede širokega spektra poslovnih transakcij, pomembnih za podjetja na današnjem globalnem trgu, in skrbimo za to, da je uspešno poslovanje naših strank skladno z zakonskimi, statutarnimi in drugimi pravnimi normami.  

 

V okviru naših storitev svetujemo strankam že v zgodnjih fazah oblikovanja poslovnih subjektov ter jim nudimo podporo pri opredelitvi pravic in razmerij med družbeniki in delničarji ter organi vodenja in nadzora.

V kasnejših fazah poslovnega procesa nudimo našim strankam celovito pravno pomoč pri pogajanjih, pripravi in pregledu raznovrstnih klasičnih in modernih tipov pogodb in sporazumov (kupoprodajnih, lastniških, franšiznih, distribucijskih, oglaševalskih, itd.) ter skladnosti poslovanja s postulati mednarodne trgovine, carinskimi predpisi in drugimi regulatornimi zahtevami. Obenem upoštevamo in izvajamo izhodne strategije, rešujemo vprašanje nasledstva ter nudimo strankam podporo pri reševanju raznovrstnih pravnih in poslovnih izzivov, s katerimi se vsakodnevno soočajo. Naš poglavitni cilj je zagotavljati hitro, odzivno in kvalitetno pravno zastopanje ter praktične, kreativne in pragmatične rešitve, ki temeljijo na poglobljenem znanju in izkušnjah iz več gospodarskih sektorjev.

združitve
ZDRUŽITVE IN PREVZEMI

Opremljeni z znanjem in izkušnjami iz vrste gospodarskih panog in področij nudimo strankam celovito pravno svetovanje in inovativen, konkretnemu primeru prilagojen pristop na področju združitev, prevzemov, delitev, skupnih podjemov (t. i. joint ventures), strateških partnerstev, prestrukturiranja, prodaj, dezinvestiranja, managerskih odkupov (MBO), odkupov s finančnim vzvodom (LBO) in ostalih kompleksnih primerih. Pri tem poskrbimo za vse pravne in poslovne vidiki tovrstnih transakcij (korporativne, davčne, konkurenčnopravne, delovnopravne, upravne, itn.).

K doseganju poslovnih ciljev strank pristopamo s predanim ustvarjanjem ustreznih rešitev, ki omogočajo kar najbolj učinkovito, smotrno izpeljavo željene transakcije.

Snujemo ustrezna pogajalska izhodišča in pripravljamo optimalne taktične rešitve, ki jih nato izvajamo s prilagajanjem konkretni situaciji vse do uspešnega zaključka. Ob tem skrbimo za pripravo in dodelavo vseh potrebnih transakcijskih dokumentov, kot so sporazumi o varovanju poslovnih skrivnosti, pisma o nameri, dogovori o pogojih investiranja, pogodbe o nakupu poslovnih deležev oziroma delnic in podobno, izvajamo skrbne preglede in skrbimo za ustrezno prelitje njihovih zaključkov v omenjene dokumente, tako da so ti skladni z relevantnimi predpisi. Strankam nudimo raznovrstno pravno pomoč tudi v poznejši, posttransakcijski fazi.

insolvenčno
INSOLVENČNO PRAVO IN PRESTRUKTURIRANJE

Nedavne spremembe v konkurenčnem domačem in svetovnem gospodarstvu so povzročile precej neljubih dogodkov, ki so prenekatero podjetje pahnili v finančne težave. Kljub temu se je treba zavedati, da vsako podjetje v finančnih težavah ne potrebuje nujno stečajnega postopka. Prav tako pa tudi vsaka insolventna družba ni primorana kar zapreti svojih vrat.

S pomočjo bogatih izkušenj in obsežnega znanja s področja insolvenčnega prava naši odvetniki svetujejo poslovodstvom podjetij, ki se znajdejo v krizi, in jim pomagajo s kreativnimi in inovativnimi poslovnimi rešitvami, prilagojenimi potrebam konkretne stranke. To slednjim omogoča, da se reorganizirajo, na novo opredelijo svoje cilje, se znebijo nepotrebnega premoženja in/ali se začnejo ukvarjati z drugimi, dodatnimi dejavnostmi.

V primerih, ko preprosto ni drugega izhoda, pa so naši ukrepi osredotočeni na insolvenčne postopke, uveljavljanje pravic upnikov in druga potrebna pravna ravnanja.

Pravne storitve, ki jih nudimo poleg navedenega, zadevajo zastopanje investitorjev, posojilodajalcev in lastnikov premoženja v izvensodnih postopkih prestrukturiranja, konverzijah dolgov v lastništvo, prodajah in nakupih slabih terjatev oziroma drugega premoženja podjetij v težavah. Svetujemo tudi pri uravnavanju kreditnih in drugih tveganj, poslovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti, strukturiranimi finančnimi produkti, kot tudi pri drugih zadevah, povezanih s potencialno insolventnostjo.

 

pravni posli
PRAVNI POSLI

Izposlovati ustrezno pogodbo je lahko odločilen trenutek v karieri vsakogar, tako posameznika (fizične osebe) kot podjetja. Pri identificiranju temeljnih aspektov posamezne pogodbe ali posla, če naj bodo skladni z željami stranke, je treba skrbno upoštevati širok spekter okoliščin, saj so za uspeh večkrat odločilni že detajli. Odvetniki naše družbe se tega zavedajo, zato zagotavljajo strankam

potrebno pomoč že v fazi pred pogajanji o sklenitvi pogodb in drugih pravnih poslov, med njimi, prav tako pa tudi pozneje, pri oblikovanju in izvrševanju teh poslov. Vse z namenom zadovoljiti pričakovanja strank in doseči njihove poslovne cilje ob hkratnem varovanju njihovih ključnih pravic in interesov.  

nepremičnine
NEPREMIČNINE

Dosedanje delo in bogate izkušnje s področja nepremičninskega prava in razvoja nam omogočajo uporabo pridobljenega znanja in veščin pri raznovrstnih nepremičninskih poslih in projektih, vključno s kupoprodajnimi in menjalnimi pogodbami, hipotekami, lizingom in drugimi oblikami financiranja, sindiciranimi posojili, gradnjo in razvojem, pogodbami o skupnih vlaganjih in še veliko več.

Glede na to, da nepremičninski posli in projekti zelo pogosto vključujejo tudi druga področja prava, naši odvetniki uspešno

združujejo strokovno znanje z nepremičninskega področja z znanjem in izkušnjami z drugih področjih, kot je na primer področje gradbeništva, korporacij, prava vrednostnih papirjev, javno-zasebnega partnerstva, davkov in stečaja. Celovito poznavanje kompleksne nepremičninske prakse in interdisciplinarni pristop nam omogočata, da nudimo strankam poenoten vir pravnih in poslovnih nasvetov in drugih storitev pri raznovrstnih vprašanjih, povezanih z nepremičninami.

intelektualna
INTELEKTUALNA LASTNINA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z vsesplošno razprostranjenostjo digitalizacije in usmerjenostjo v uvajanje novo nastajajočih tehnologij pravice intelektualne lastnine (od avtorske in sorodnih pravic do pravic, ki izvirajo iz patentov, blagovnih in storitvenih znamk, modelov, itn.) vse bolj pridobivajo na pomenu tako v uporabnem kot v premoženjskem smislu. To od praktikov zahteva poglobljen in hkrati ustvarjalen pristop k varovanju teh pravic in njihovemu uveljavljanju. S pomočjo širokega znanja in izkušenj strankam pri tem aktivno pomagamo. Zanje oblikujemo strategije varstva in poskrbimo za pridobitev, vzdrževanje in razvoj njihovih pravic, vse na način, ki omogoča maksimiziranje naložb v sredstva intelektualne lastnine.

Posebno pozornost namenjamo tudi svetovanju in zastopanju strank pri razpolaganju s pravicami intelektualne lastnine (prodaja, licenciranje, zastava, zakup pravic, ocena njihove vrednosti v okviru

postopkov združitev in prevzemov, ipd.) ter uveljavljanju pravne zaščite na njihovi podlagi bodisi v postopkih pred pristojnimi nacionalnimi in mednarodnimi uradi (EUIPO, WIPO) bodisi okviru rednih sodnih postopkov.

Strankam nudimo pravne storitve tudi glede vprašanj, povezanih s področjem varovanja osebnih podatkov. Svetujemo jim glede vodenja in obdelovanja zbirk osebnih podatkov ter poskrbimo za ustrezno implementacijo in spoštovanje veljavnih predpisov s tega področja v IT sistemih podjetij. V primeru identificiranih kršitev, strankam zagotavljamo kvalitetno pravno varstvo pred sodišči in drugimi pristojnimi organi.

 

konkurenca
KONKURENCA

Konkurenca v raznovrstnih gospodarskih panogah je vsak dan močnejša. Z našim znanjem in izkušnjami iz gospodarstva svetujemo strankam, na kakšne načine se izogniti zapletom konkurenčnopravne narave, še preden se pojavijo. S sodelovanjem ter v rešitev usmerjenim pristopom lahko prepoznamo morebitna

vprašanja omejevanja konkurence ter regulacije trgovanja, določimo najprimernejšo strategijo za reševanje tovrstnih težav ter zastopamo naše stranke pred upravnimi organi za varstvo konkurence, v kazenskih in pravdnih sodnih postopkih.

delovno pravo
DELOVNO PRAVO

Na področju zaposlovanja, dela in socialnih pravic se tekoče pojavljajo številna pravna in regulativna vprašanja, ki predstavljajo velik izziv za vsako podjetje, še posebej v primerih čezmejnega in mednarodnega poslovanja. Razumevanje načina, kako delujejo podjetja naših strank, v kombinaciji s poglobljenim znanjem s področja delovnega prava in prava socialne varnosti nam omogoča oblikovanje najboljših rešitev za probleme s področja dela in zaposlovanja, ki se v končni konsekvenci odražajo v večji učinkovitosti in produktivnosti tako podjetij kot njihovih zaposlenih.

Našim strankam z obeh polov, delodajalskega in delavskega, nudimo celovite storitve svetovanja in zastopanja, ki se raztezajo vse od snovanja reorganizacijskih strategij vseh vrst in oblik ter skrbi za

njihovo izvedbo v praksi, pa do pomoči zdaj eni zdaj drugi stranki pogodbe o zaposlitvi pri zaščiti in uveljavljanju njenih pogodbenih in drugih pravic iz delovnega razmerja.

 

Naša glavna komparativna prednost je sposobnost predvideti in razumeti bistvo konkretnega delovnopravnega problema že v fazi njegove zasnove, kar nam služi kot podlaga za svetovanje, kako se izogniti konfliktom ali vsaj omiliti njihove posledice. Kadar to ni mogoče, učinkovito zastopamo delodajalsko in delavsko stran v individualnih in kolektivnih delovnih sporih. Stranke zastopamo tudi v sporih glede socialnih pravic, aktivno pa sodelujemo tudi v procesih kolektivnih pogajanj.

civilno pravo
CIVILNO PRAVO

Enega od temeljnih kamnov delovanja naše odvetniške družbe predstavlja tudi zagotavljanje storitev kakovostnega pravnega svetovanja in zastopanja na številnih področjih splošnega civilnega prava. Izkušnje, znanje in sposobnosti velike odvetniške družbe na eni strani ter toplina in bližina majhne odvetniške pisarne na drugi, kar vse je združeno v naši butični odvetniški družbi, nam omogočajo, da ponudimo strankam maksimalno kvalitetno in celovito

pravno podporo ter učinkovite rešitve glede raznovrstnih civilnopravnih zadev, vključno s pregledom in pripravo številnih pogodb ter vodenjem civilnih in gospodarskih sodnih in drugih postopkov. Ti med drugim obsegajo povračilo raznovrstnih oblik škode, premoženjske zahtevke vseh vrst, zavarovalne zahtevke, zahtevke iz naslova profesionalne odgovornosti, opustitve dolžnih ravnanj, pa produktno odgovornosti, zdravniške malomarnost, itn.

davčno
DAVČNO PRAVO

Pogosto zelo kompleksna davčna vprašanja zahtevajo praktične, pragmatične in učinkovite rešitve. Naš pristop je usmerjen k rezultatom in zagotavlja našim strankam pravno svetovanje ter asistenco pri reševanju tekočih davčnih polemik v povezavi s

pravdnimi zadevami, reševanju posebnih davčnih vprašanj podjetij v težavah in insolventnih podjetij, strukturiranju kompleksnih domačih in čezmejnih poslov, kot tudi pri širokem spektru drugih zadev, povezanih z davčnopravnimi vprašanji.

javna naročila
JAVNA NAROČILA

Sektor javnih naročil je pravno, poslovno in politično izredno kompleksen. Prav zato potrebujejo njegovi udeleženci obsežno in poglobljeno pravno in poslovno podporo odvetnikov s tržnimi in poslovnimi znanji, izkušnjami s področja regulative ter z veščinami projektnega vodenja. Ozadja in izkušnje naših odvetnikov pri svetovanju strankam v številnih gospodarskih sektorjih, vključno z

energetiko, financami, gradbeništvom, telekomunikacijami, prometom, izobraževanjem in mediji, nam omogočajo, da nudimo našim strankam strokovno podporo na vseh področjih in v vseh fazah postopka javnega naročanja in s tem povezanih projektov. Obenem uspešno predvidevamo vprašanja in probleme, ki bi se utegnili pojaviti v teh postopkih, ter zanje poiščemo ustrezne rešitve.

reševanje sporov
REŠEVANJE SPOROV

Uspešno obvladovanje tveganj in njihovo zmanjševanje na znosen nivo je eden ključnih izzivov ne le za podjetja, ki delujejo v okoliščinah nenehno spreminjajočega se okolja različnih gospodarskih panog, temveč tudi za posameznike. Naša ekipa tesno sodeluje s strankami pri prepoznavanju potencialne pravne izpostavljenosti, oblikovanju strategij za obvladovanje tveganja in pri izvensodnem reševanju morebitnih sporov s pogajanji in drugimi oblikami alternativnega reševanja konfliktov.

Če kljub temu pride do spora in sojenja o njem, imajo naši odvetniki dolgoletne izkušnje pri zastopanju strank pred arbitražnimi organi in sodišči vseh stopenj in vrst, kot tudi v postopkih (pred)sodnih in izvensodnih preiskav.

Izkušnje in poglobljeno znanje s področja gospodarskih, korporacijskih in civilnih sporov, poklicne odgovornosti, produktne odgovornosti, gospodarskih sektorjev energetike, financ, zavarovalništva, medijev, proizvodnje, transporta, logistike, področja nepremičnin in lokalne samouprave, nam dajejo konkurenčno prednost in nam omogočajo, da se lahko spopademo tudi z najzahtevnejšimi in kompleksnimi primeri ter pristopamo k vsaki zadevi intenzivno, temeljito ter s ciljem kar najučinkovitejše zaščite pravic in interesov naših strank.

bottom of page